آموزشی


در این بخش آموزش های مورد نیاز کابران اعم از

  • قرار دادن صوت روی فیلم
  • سوئیچ صدای دوم
  • عبور از صفحه قرمز

و موارد دیگر قرار خواهد گرفت.

CopyRight © 2017-2020 - Design By PonishWeb
x